ภาษาไทย   |  Englishจาก เซฟ ที คัท โกลด์ ผู้นำอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

อันตรายจาก ไฟรั่ว

1. กระแสไฟฟ้ารั่วหรือไฟรั่ว หมายถึงอะไร
กระแสไฟฟ้ารั่วหรือมักเรียกสั้นๆว่าไฟรั่ว หมายถึง การที่กระแสไฟฟ้าได้รั่วไหลจากวงจรไฟฟ้าไปที่ผิวหรือโครง
ของอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือรั่วไปที่ผิวหรือที่ผนังของจุดติดตั้งระบบไฟฟ้าทำให้จุดเหล่านั้นมีไฟฟ้าหรือ
แรงดันไฟฟ้าซึ่งทำให้เกิดอันตรายได้
2. กระแสไฟฟ้ารั่วเกิดจากอะไร
กระแสไฟฟ้ารั่วเกิดจากฉนวนที่ใช้ห่อหุ้ม ใช้พัน ใช้รองหรือใช้คั่นส่วนที่มีแรงดันไฟฟ้าเกิดชำรุด หรือเสื่อมสภาพหรือ
ค่าความเป็นฉนวนไม่มากพอ (ค่าความต้านทานไฟฟ้าไม่เพียงพอ) ทำให้จุดเหล่านั้นมีไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าจึงเกิด
กระแสไฟฟ้ารั่วไหลขึ้น นอกจากนี้กระแสไฟฟ้ารั่วอาจเกิดจากส่วนที่มีแรงดันไฟฟ้าซึ่งไม่มีส่วนห่อหุ้ม หรือปกปิดไป
อยู่ใกล้หรือสัมผัสกับสื่อไฟฟ้าก็เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วได้เช่นกัน

3. การเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วมีผลหรือเกิดอันตรายได้อย่างไร
การเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วมีผลหรืออันตรายดังนี้
3.1. ผู้ที่ไปจับต้องหรือสัมผัสส่วนที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วจะทำให้ถูก กระแสไฟฟ้าดูด ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
3.2. ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองไฟฟ้าโดยเปล่าประโยชน์ เนื่องจากกระแสไฟฟ้ารั่วจะพยายามไหลไปตามสิ่งที่เป็นสื่อ
ไฟฟ้าเพื่อลงดิน
3.3 เป็นเหตุให้เกิดอัคคีภัยขึ้นได้ เนื่องจากบริเวณหรือจุดที่เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วจะเกิดความร้อนขึ้น
3.4 หากเป็นการรั่วของกระแสไฟฟ้าแรงในระบบไฟฟ้าแรงสูงรั่วเข้าระบบไฟฟ้าแรงต่ำ จะทำให้อุปกรณ์เครื่องใช้
ไฟฟ้าในบ้านเสียหายและเป็นอันตรายต่อผู้ที่ไปจับต้องอุปกรณ์นั้น

4. จะตรวจสอบได้อย่างไรว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วหรือไม่
ระบบไฟฟ้าที่เราใช้กันในบ้านอยู่อาศัยเป็นระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ การตรวจสอบว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่ว
หรือไม่นั้น โดยใช้ไขควงเช็คไฟตรวจสอบ ให้จับที่ด้ามไขควงและนำปลายไขควงไปแตะจุดที่ ต้องการตรวจสอบ
หากเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แตะที่ผิวที่โครงซึ่งเป็นโลหะของอุปกรณ์นั้นๆ ถ้าพบว่าหลอดไฟที่ด้าม
ไขควงสว่างขึ้นแสดงว่าจุดตรวจสอบหรืออุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ตรวจสอบเกิดไฟฟ้ารั่วควรระวังอย่าไปแตะต้อง
ส่วนการตรวจสอบ ระบบไฟฟ้าในบ้านรวมถึงสายไฟ ว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วหรือไม่ จะต้องให้ช่างหรือผู้มีความรู้
ความชำนาญเป็นผู้ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่ว เพื่อความปลอดภัยต่อไป

5. จะป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วได้อย่างไร

การป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วในระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ( ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือนหรือที่ใช้ทั่วไป ) ทำได้ดังนี้
5.1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือจับต้องอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือวงจรไฟฟ้าโดยเฉพาะส่วนที่เป็นโลหะของ
สิ่งดังกล่าวและควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งในขณะที่ร่างกายเปียกชื้นหรือยืนอยู่บนที่เปียกแฉะ
5.2.หากจำเป็นต้องสัมผัสกับสิ่งดังกล่าวให้ใช้ไขควงเช็คไฟตรวจสอบจุดที่สัมผัสก่อน เมื่อพบว่าไม่มีไฟรั่วจึงสัมผัส
หรือจับต้อง
5.3. ใช้วัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าปูพื้นเช่นแผ่นไม้แห้ง, แผ่นยาง, แผ่นพลาสติค เป็นต้น และให้ยืนบนฉนวนนั้นเมื่อต้อง
สัมผัสหรือจับอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือวงจรไฟฟ้า
5.4. ใช้ระบบวงจรไฟฟ้าที่มีสายดิน โดยสายไฟที่ใช้จะเป็นแบบ 3 สาย มีสายดินเพิ่มขึ้นอีก 1 เส้น และจะใช้สัญ
ลักษณ์เป็นสายสีเขียว ซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจะเป็นแบบ 3 รู หรือ 3 ขา ซึ่งจะช่วยป้องกันอันตราย
จากกระแสไฟฟ้ารั่วได้ โดยกระแสไฟฟ้ารั่วจะไหลลงสายดิน และลงดิน
5.5 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว หรือที่เรียกว่า เครื่องตัดไฟอัตโนมัติ (RCBO หรือ RCCB) ซึ่งใช้เป็นอุปกรณ์
สำหรับตรวจวัดปริมาณไฟรั่ว เพื่อเตือนภัยและเป็นมาตรการเสริมจากสายดิน เพื่อให้มีการตัดไฟรั่วก่อนที่จะมี
อันตรายกับระบบไฟฟ้าและมนุษย์