ภาษาไทย   |  English


 


บริษัท เซฟ ที คัท โกลด์ จำกัด โดยคุณณัฐจารวีย์ ธันยวณิชย์กุล
กรรมการผู้จัดการ ได้รับ ใบรับรองมาตรฐานการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
จากท่าน พีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ อธิบดีกรมสัวสดีิการและคุ้มครองแรงงาน
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต